Cervikal rizopati, cervikalt diskbråck

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M50

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid cervikal rizopati, cervikalt diskbråck där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.
  • Vid cervikal rizopati, cervikalt diskbråck där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 7 veckor på heltid, eller längre i väntan på åtgärder.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Bedöm arbetssituationen och belastningen på halsryggen tidigt och åtgärda problemen. Diskbråck i halsryggen behöver inte innebära att patienten har cervikal rizopati. Det är den kliniska bilden och hur besvären påverkar funktionsförmågan som är avgörande. Långvariga nackbesvär är ibland förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva diagnosen och behandling om sjukdomen inte blir bättre inom 4 veckor. Se även kommande rekom-mendationer för långvarig smärta.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss