Akut bronkit

Senast uppdaterad: 2007-10-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

J20

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akut bronkit där arbetsbelastningen innefattar röstkrävande yrke rekommenderas sjukskrivning på heltid. Kan ge ett behov av längre sjukskrivning
  • Vid akut bronkit med samsjuklighet kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma kan det finnas behov av längre sjukskrivning.
  • Vid svår akut bronkit med kvarstående hosta rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 veckor.
  • Vid medelsvår akut bronkit rekommenderas ingen sjukskrivningstid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Akut bronkit nedsätter normalt inte arbetsförmågan. Om patienten har långvarig svår hosta kan det påverka allmäntillståndet genom att patienten blir trött. Sjukskrivning enbart i undantagsfall vid tydligt nedsatt allmäntillstånd i upp till 2 veckor. Röstkrävande yrken kan behöva längre sjukskrivning.  Hos patienter med samtidig annan luftvägs- eller lungsjukdom som exempelvis astma eller kol kan symtomen vid akut bronkit bli mer uttalade och funktionsnedsättningen bli mer långdragen. Bakteriell sekundärinfektion kan påverka allmäntillståndet. Överväg miljöfaktorer som orsak till återkommande eller ihållande besvär om fördjupad utredning har fallit ut negativt. Uppmärksamma malignitetsrisken framför allt hos rökare och uppmana till rökstopp.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss